thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Torch Education Co.,Ltd

ABOUT COMPANY

Torch Education สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทอร์ช เอ็ดดูเคชั่น เป็นองค์กรที่ให้แนวทางและคำแนะนำด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีที่ปรึกษาระดับนานาชาติและภาคีเครือข่ายชั้นนำทางการศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนศิษย์เก่าของสถาบันต่างประเทศที่คร่ำหวอดในวงการให้คำปรึกษาชีวิตเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง มุ่งส่งเสริมและกระตุ้น พัฒนา “ความรู้ ทักษะ เจตคติ” ของนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติได้ทั้งในขณะและหลังสำเร็จการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและการบริการ ของ Torch Education ที่ว่า “การบริการที่ชัดเจนและจริงใจที่สุด” การบริการที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นที่มั่นคงของการศึกษาต่อในต่างประเทศ คือ การให้คำแนะนำจากข้อมูลที่ชัดเจนและทันสมัยโดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ นิสิต นักศึกษาและลูกค้าที่ประสงค์จะเลือกหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตนเอง โดยคำนึงถึงสภาพการตลาดในอนาคต ความสอดคล้องกับเส้นทางการทำงาน (Career Path) และให้คำแนะนำในด้านการลงทุนในช่วงสภาวะการณ์นี้ โดยเฉพาะการลงทุนด้านการศึกษา โดยคำนึงถึงความถนัดฉพาะบุคคล เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ข้อมูลที่ชัดเจนจึงมีผลอย่างสูงต่อการตัดสินใจเลือกทางเดินในอนาคตอย่างถูกต้อง การบริการที่จริงใจ การบริการของเราใช้แนวคิดจากการอบรมพนักงานองค์กรชั้นนำ ด้วยการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) เพื่อประคองให้ นิสิต นักศึกษา และลูกค้า มีความสบายใจตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการบริการ รวมถึงการบริการหลังการขายจากนวัตกรรมเครือข่ายสังคม (Social Network Applications) การบริการที่ไม่มีค่าให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ การให้คำแนะนำและให้แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนการวางแผนทางการศึกษาให้เหมาะสมกับตัวตนของนิสิต นักศึกษา และลูกค้า การให้บริการและการดำเนินการติดต่อสมัครเรียน การอำนวยความสะสวกในการตรวจเอกสารและซักซ้อมขั้นตอนวีซ่า การประสานงานและจัดหาที่พักที่หลากหลาย อาทิเช่น Host Family, Homestay, On-campus Housing, Off-campus Housing, Dormitory, Apartment, Sublet และอื่นๆ การเสริมการบริการจัดอบรมก่อนเดินทางทั้งรายกลุ่มและรายย่อย (Pre-departure Seminar and Individual Briefing) การบริการจัดหาและคัดกรองตั๋วเครื่องบินสำหรับตั๋วนักเรียน และตั๋วสำหรับผู้ปกครองในราคายุติธรรม การบริการในลักษณะโครงการต่างๆ การจัดโครงการศึกษาและทัศนศึกษาช่วงปิดการศึกษา (Summer Programs) การประสานงานและจัดอบรมโครงระยะสั้นในต่างประเทศให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
  • Language Program
  • Language/ Summer Course
  • Undergrad/ Graduate
  • Australia
  • New Zealand
This site is registered on wpml.org as a development site.