thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
Know Us Better

About Us

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อย่อว่า ECT (The Education Consultants Group of Thailand) จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกชมรมจำนวนเพียง12 บริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 เวลาผ่านไปเจ็ดปี สมาชิกของชมรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและคุณภาพได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผนวกกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สมาชิกชมรมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) ในวันที่ 11 กันยายน 2540 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้ยื่นเรื่องกับกระทรวงพาณิชย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ในเวลาต่อมา

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Thai International Education Consultants Association หรือชื่อย่อว่า TIECA

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวน 73 บริษัท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากองค์กรการศึกษาในต่างประเทศ และศูนย์แนะแนวการศึกษาของต่างประเทศที่มีที่ทำการในประเทศไทย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นสมาชิกของ Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca) ประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศทั่วโลก ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

MEMBER OF

TIECA is a member of Board of Trade of Thailand, FELCA (Federation of Education and Language Consultant Associations), and affiliate member of World Youth Student & Educational Travel Confederation.

นโยบายและจุดมุ่งหมายของสมาคม

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้าน การศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากร
  • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและวิธีการที่เหมาะสม
  • เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  • เพื่อเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับวงการ การศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะแนว

สมาชิกสมาคมฯ ทุกบริษัทล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาต่อต่างประเทศมานาน มีประสบการณ์ และผ่านปัญหาที่เด็กนักเรียนไทยประสบขณะเรียนอยู่ต่างประเทศ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยก่อนเดินทางได้อย่างดี และสามารถช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียน พร้อมด้วยข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ และได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • นักศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาได้เหมาะสมที่สุด
  • สำหรับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับการเดินทาง
  • นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือแนะนำอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ
  • สมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหา และประสานงานระหว่างนักศึกษาสถาบัน และผู้ปกครอง

SUPPORTED BY

บริการที่จะได้รับจากสมาชิกสมาคมฯ

ข้อมูลสถาบันต่างๆ ระดับการศึกษา และที่ตั้งของสถาบันการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร ค่าเรียน ระเบียบการ ขั้นตอนการสมัครเรียน

การเตรียมเอกสารการสมัครเรียนและขั้นตอนสำหรับการขอวีซ่า

คำแนะนำและข้อมูลด้านการเตรียมตัวก่อนการเดินทางและรายละเอียดของที่พัก

จัดหาที่พักและรับที่สนามบิน และการประกันสุขภาพระหว่างศึกษาต่อ

ให้คำแนะนำการใช้บริการธนาคารในต่างประเทศของแต่ละประเทศ

จัดหาตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางไปเรียนต่อในราคาสำหรับนักเรียน

สิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับในฐานะนักศึกษานานาชาติ

Why TIECA?
This site is registered on wpml.org as a development site.